Page 1 of 1

1-2 2016: Evidensbaserad policy

Posted: Sat 29 Oct 2016, 20:24
by Erland
Jag har med intresse läst Karim Jebaris artikel Folkvett 1-2 2016 om evidensbaserad policy. Karim Jebari är medlem i Nätverket för evidensbaserad policy (EBP), som fick en debattartikel publicerad i DN 31/5, vilken ledde till en livlig debatt i DN och SvD. Jebari redogör i Folkvett för vad evidensbaserd policy är och varför det är bra, och han tar upp en del (vad han anser vara) missförstånd i debatten. Kort uttryckt anser Jebari och nätverket att politiska beslut ska vara evidensbaserade, dvs. de ska bygga på tillgänglig vetenskaplig kunskap. I debatten har nätverket kritiserats för att vilja ha ett expertvälde utan ideologi och värderingar, men detta tillbakavisar man och hävdar att ideologi och värderingar visst har sin plats, så att när man har tillgängliga fakta tar man ett beslut i enlighet med sina värderingar.

Gott så, men vad är det Jebari och nätverket egentligen vill göra? Vill de förbjuda att icke-evidensbaserade beslut fattas av riksdagen eller regeringen? Detta är högst oklart. Jebari skriver i Folkvett (s. 121) att det i princip strider mot EBP att en politiker som tror på elallergi formulerar en policy utifrån den uppfattningen, och:
Karim Jebari wrote:En åtgärd som handlar om att "elsanera" utrymmen kan inte sägas vara evidensbaserad. Hur ett sådant policyförslag kan förhindras faller dock utanför ramen för vad EBP står för. Vilka som fattar ett beslut, och hur dessa tillsätts är en fråga som är separat från hur besluten ska fattas, och utifrån vilket underlag.
Något mer om vad man faktiskt vill göra kan jag inte hitta i Jebaris artikel. I DN-artikeln 31/5 överväger nätverket flera möjligheter:
EBP wrote:Vilka metoder ska man då använda för att se till så att politiken blir evidensbaserad? Det finns flera möjligheter. En lösning är den juridiska: att man stiftar lagar som kräver att politiska beslut fattas på basis av god evidens, precis som hälso- och sjukvårdslagen kräver att medicinska beslut fattas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Man kan även tänka sig mjukare former av påverkan, såsom en oberoende ranking av olika åtgärders grad av evidensbasering liknande den brittiska Education Endowment Foundation skapat på utbildningsområdet. Vi håller flera möjliga lösningar öppna.
Det är väl bra att man är öppen, men problemet är att det är en himmelsvid skillnad med någon slags lagstiftning som påbjuder evidensbasering, och en rekommendation utgående från ranking eller något annat. I det senare fallet blir det till intet förpliktigande, och politiker kan av ideologiska, populistiska eller andra skäl välja att bortse från denna ranking.
Men det är klart, att rekommendera alla partier evidensbasera sina beslut kan väl ingen vettig människa ha något emot.

Skulle man däremot välja lagstiftningsvarianten, då blir oerhört viktigt ur demokratisynpunkt "vilka som fattar ett beslut, och hur dessa tillsätts", vilket alltså Jebari inte tycker att EBP behöver tala om. Själv är jag ytterst tveksam till idén att hindra en demokratiskt vald församling att fatta i stort sett vilka beslut man vill. Analogin med hälso- och sjukvårdslagen håller inte riktigt, för där är det yrkesutövare som ska hålla sig till den, inte demokratiskt valda representanter.

För att överhuvudtaget överväga något sådant så vill jag ha ett noga genomtänkt förslag just på vilka som ska fatta beslut om ett förslag är evidensbaserat eller inte, och hur dessa ska utses, och hur man förhindrar att t.ex. ekonomiska intressen kan få ett otillbörligt inflytande över en sådan grupp beslutsfattare. Jebari har helt fel i att dessa frågor är separata från hur besluten ska fattas. Tvärtom hänger dessa två saker intimt samman, för det är ju personerna som fattar besluten som avgör om de fattats på rätt sätt, och på hur beslutsunderlaget ska bedömas.

Så länge Jebari och EBP inte blir tydligare på vad man faktiskt vill göra så går det inte att ta ställning till deras förslag, och då kan det inte tas på allvar.

Re: 1-2 2016: Evidensbaserad policy

Posted: Sat 29 Oct 2016, 21:48
by Jonas_R
Evidensbaserad policy låter som ett bra initiativ. På lagstiftarnivå kan det såklart bli något av ett demokratiproblem om experter helt skulle styra. Men som rekommendationsunderlag tycker jag det är ett lysande förslag.

Re: 1-2 2016: Evidensbaserad policy

Posted: Sun 30 Oct 2016, 00:36
by micke.d
Ett lite mildare mål vore att åtminstone inte besluta i strid med befintlig evidens.

Re: 1-2 2016: Evidensbaserad policy

Posted: Sun 30 Oct 2016, 13:50
by Erland
Visst kan vi rekommendera alla partier att evidensbasera sina förslag, men att lagstifta om det är jag ytterst skeptisk till.