Page 1 of 1

Innehållsdeklaration

Posted: Mon 09 Aug 2021, 12:55
by cleve
På en del tvätt- och diskmedel står "syrebaserat blekmedel" . Vore det inte bra om konsumentverket krävde bättre innehållsdeklarationer ?

Re: Innehållsdeklaration

Posted: Mon 09 Aug 2021, 13:38
by Anders G
Förordning EU 648/2004, utdrag från KemI
Innehållsdeklaration på förpackningen
Konsumentprodukter ska ha en innehållsdeklaration.
Om rengöringsmedlet innehåller något av följande
ämnen i en halt över 0,2 procent måste det anges på
förpackningen för konsumentprodukter (se bilaga VII,
A i förordningen):
• fosfater
• fosfonater
• anjoniska/katjoniska/amfotära/nonjoniska tensider
syrebaserade/klorbaserade blekmedel
• EDTA/NTA och salter av dessa
• fenoler och halogenerade fenoler
• paradiklorbensen
• aromatiska/alifatiska/halogenerade kolväten
• tvål
• zeoliter
• polykarboxylater.
För dessa ingredienser ska följande viktprocentintervall
användas för att även ange ungefärlig koncentration i
produkten:
• Mindre än 5 %.
• 5 % och däröver, men mindre än 15 %.
• 15 % och däröver, men mindre än 30 %.
• 30 % och mer.
Innehåll av enzymer, desinfektionsmedel, optiska vitmedel och parfym måste alltid anges på förpackningen
oavsett halt. Om det förekommer allergiframkallande parfymämnen över 0,01 viktprocent ska dessa anges
var för sig enligt den internationella nomenklaturen för ämnen i kosmetiska produkter (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), så kallade INCI-namn.
Samma sak gäller alla tillsatta konserveringsmedel.
Innehållsdeklarationen ska vara skriven på svenska.

Re: Innehållsdeklaration

Posted: Tue 10 Aug 2021, 13:24
by cleve
Jag vill veta VILKET BLEKMEDEL !

Re: Innehållsdeklaration

Posted: Tue 10 Aug 2021, 14:03
by Anders G
Vilka hade du tänkt välja på, förutom perkarbonat? Du hittar regler om detta i förordningen bilaga VII punkt D.